ICT-DCU NIST-15 Machine Translation System

PUBLICATION:
AUTHOR(S): Jia Xu, Jian Zhang, Xiang Li, MingXuan Wang, Qun Liu
DATE: 24 June 2015
TYPE: Conf papers