Abhishek Kaushik 2219
Abhishek Kaushik
array(9) { [0]=> int(17400) [1]=> int(17375) [2]=> int(17294) [3]=> int(17108) [4]=> int(17109) [5]=> int(16792) [6]=> int(15865) [7]=> int(15866) [8]=> int(15867) }

Abigail Keogan 19978
Abigail Keogan
array(0) { }

Abigail Walsh 10358
Abigail Walsh
array(5) { [0]=> int(19823) [1]=> int(17305) [2]=> int(17096) [3]=> int(16764) [4]=> int(16680) }

Adrielle Nazar Moraes 2190
Adrielle Nazar Moraes
array(1) { [0]=> int(17120) }

Aidan Meade 2147
Aidan Meade
array(1) { [0]=> int(15958) }

Albert Navarro Gallinad 8911
Albert Navarro Gallinad
array(0) { }

Alberto Poncelas 8912
Alberto Poncelas
array(27) { [0]=> int(17505) [1]=> int(17245) [2]=> int(17247) [3]=> int(17236) [4]=> int(17231) [5]=> int(17139) [6]=> int(17133) [7]=> int(17104) [8]=> int(17066) [9]=> int(17058) [10]=> int(17045) [11]=> int(17046) [12]=> int(16915) [13]=> int(16914) [14]=> int(16855) [15]=> int(16853) [16]=> int(16847) [17]=> int(16717) [18]=> int(16647) [19]=> int(16646) [20]=> int(16545) [21]=> int(16539) [22]=> int(16449) [23]=> int(16433) [24]=> int(16066) [25]=> int(15986) [26]=> int(15687) }

Alex Irwin 2882
Alex Irwin
array(0) { }

Alex Randles 2192
Alex Randles
array(4) { [0]=> int(17426) [1]=> int(17411) [2]=> int(17366) [3]=> int(17362) }

Alfredo Ormazabal 2203
Alfredo Ormazabal
array(0) { }

Ali Karaali 8915
Ali Karaali
array(5) { [0]=> int(19794) [1]=> int(19693) [2]=> int(17111) [3]=> int(16805) [4]=> int(16804) }

Alison O'Shea 18536
Alison O'Shea
array(0) { }

Alok Debnath 15506
Alok Debnath
array(0) { }

Amany Elkelany 19120
Amany Elkelany
array(0) { }

Amirhossein Chalehchaleh 18658
Amirhossein Chalehchaleh
array(0) { }

Amit Ravindra Hirway 2242
Amit Ravindra Hirway
array(0) { }

Anastasiia Potiagalova 20001
Anastasiia Potiagalova
array(0) { }

Andreas Balaskas 2134
Andreas Balaskas
array(3) { [0]=> int(19777) [1]=> int(16151) [2]=> int(16079) }

Andrew Hines 10117
Andrew Hines
array(21) { [0]=> int(19727) [1]=> int(19692) [2]=> int(19683) [3]=> int(19684) [4]=> int(17546) [5]=> int(17500) [6]=> int(17493) [7]=> int(17430) [8]=> int(17373) [9]=> int(17355) [10]=> int(17357) [11]=> int(17354) [12]=> int(17120) [13]=> int(16516) [14]=> int(16410) [15]=> int(16114) [16]=> int(16115) [17]=> int(16111) [18]=> int(16113) [19]=> int(15757) [20]=> int(15721) }

Andy Way 2209
Andy Way
array(203) { [0]=> int(19825) [1]=> int(19824) [2]=> int(19821) [3]=> int(19799) [4]=> int(19793) [5]=> int(19790) [6]=> int(19749) [7]=> int(19737) [8]=> int(19736) [9]=> int(19706) [10]=> int(17671) [11]=> int(17642) [12]=> int(17617) [13]=> int(17583) [14]=> int(17551) [15]=> int(17541) [16]=> int(17505) [17]=> int(17497) [18]=> int(17492) [19]=> int(17446) [20]=> int(17435) [21]=> int(17439) [22]=> int(17429) [23]=> int(17380) [24]=> int(17378) [25]=> int(17369) [26]=> int(17330) [27]=> int(17325) [28]=> int(17326) [29]=> int(17245) [30]=> int(17247) [31]=> int(17242) [32]=> int(17243) [33]=> int(17238) [34]=> int(17241) [35]=> int(17232) [36]=> int(17233) [37]=> int(17225) [38]=> int(17226) [39]=> int(17228) [40]=> int(17229) [41]=> int(17224) [42]=> int(17147) [43]=> int(17144) [44]=> int(17137) [45]=> int(17139) [46]=> int(17133) [47]=> int(17134) [48]=> int(17130) [49]=> int(17131) [50]=> int(17125) [51]=> int(17129) [52]=> int(17116) [53]=> int(17104) [54]=> int(17099) [55]=> int(17066) [56]=> int(17067) [57]=> int(17062) [58]=> int(17063) [59]=> int(17058) [60]=> int(17053) [61]=> int(17045) [62]=> int(17046) [63]=> int(17041) [64]=> int(17042) [65]=> int(17036) [66]=> int(17039) [67]=> int(17033) [68]=> int(17031) [69]=> int(16915) [70]=> int(16916) [71]=> int(16917) [72]=> int(16918) [73]=> int(16919) [74]=> int(16914) [75]=> int(16891) [76]=> int(16867) [77]=> int(16858) [78]=> int(16855) [79]=> int(16857) [80]=> int(16851) [81]=> int(16852) [82]=> int(16853) [83]=> int(16850) [84]=> int(16846) [85]=> int(16847) [86]=> int(16779) [87]=> int(16717) [88]=> int(16709) [89]=> int(16700) [90]=> int(16655) [91]=> int(16650) [92]=> int(16651) [93]=> int(16652) [94]=> int(16653) [95]=> int(16654) [96]=> int(16647) [97]=> int(16648) [98]=> int(16649) [99]=> int(16644) [100]=> int(16645) [101]=> int(16646) [102]=> int(16643) [103]=> int(16611) [104]=> int(16604) [105]=> int(16605) [106]=> int(16606) [107]=> int(16607) [108]=> int(16608) [109]=> int(16600) [110]=> int(16601) [111]=> int(16603) [112]=> int(16597) [113]=> int(16523) [114]=> int(16520) [115]=> int(16480) [116]=> int(16465) [117]=> int(16466) [118]=> int(16467) [119]=> int(16468) [120]=> int(16461) [121]=> int(16462) [122]=> int(16463) [123]=> int(16464) [124]=> int(16460) [125]=> int(16448) [126]=> int(16433) [127]=> int(16434) [128]=> int(16431) [129]=> int(16432) [130]=> int(16394) [131]=> int(16382) [132]=> int(16384) [133]=> int(16375) [134]=> int(16361) [135]=> int(16364) [136]=> int(16355) [137]=> int(16354) [138]=> int(16341) [139]=> int(16335) [140]=> int(16336) [141]=> int(16338) [142]=> int(16320) [143]=> int(16321) [144]=> int(16317) [145]=> int(16318) [146]=> int(16313) [147]=> int(16314) [148]=> int(16315) [149]=> int(16316) [150]=> int(16312) [151]=> int(16282) [152]=> int(16283) [153]=> int(16231) [154]=> int(16232) [155]=> int(16230) [156]=> int(16226) [157]=> int(16227) [158]=> int(16210) [159]=> int(16207) [160]=> int(16208) [161]=> int(16209) [162]=> int(16190) [163]=> int(16193) [164]=> int(16194) [165]=> int(16174) [166]=> int(16170) [167]=> int(16164) [168]=> int(16131) [169]=> int(16120) [170]=> int(16121) [171]=> int(16066) [172]=> int(16054) [173]=> int(16050) [174]=> int(16052) [175]=> int(15986) [176]=> int(15983) [177]=> int(15938) [178]=> int(15924) [179]=> int(15860) [180]=> int(15859) [181]=> int(15838) [182]=> int(15842) [183]=> int(15837) [184]=> int(15829) [185]=> int(15830) [186]=> int(15827) [187]=> int(15799) [188]=> int(15763) [189]=> int(15762) [190]=> int(15745) [191]=> int(15739) [192]=> int(15695) [193]=> int(15688) [194]=> int(15689) [195]=> int(15684) [196]=> int(15685) [197]=> int(15686) [198]=> int(15687) [199]=> int(15659) [200]=> int(15651) [201]=> int(15642) [202]=> int(15621) }

Angel Mary George 19075
Angel Mary George
array(0) { }

Anirban Chakraborty 2224
Anirban Chakraborty
array(7) { [0]=> int(19696) [1]=> int(17209) [2]=> int(17208) [3]=> int(16996) [4]=> int(16889) [5]=> int(16678) [6]=> int(16509) }

Annalina Caputo 2178
Annalina Caputo
array(36) { [0]=> int(19815) [1]=> int(19816) [2]=> int(19774) [3]=> int(19762) [4]=> int(19711) [5]=> int(19694) [6]=> int(19696) [7]=> int(17573) [8]=> int(17548) [9]=> int(17531) [10]=> int(17512) [11]=> int(17494) [12]=> int(17495) [13]=> int(17462) [14]=> int(17444) [15]=> int(17412) [16]=> int(17404) [17]=> int(17372) [18]=> int(17348) [19]=> int(17256) [20]=> int(17251) [21]=> int(17123) [22]=> int(17021) [23]=> int(17024) [24]=> int(17009) [25]=> int(16996) [26]=> int(16889) [27]=> int(16676) [28]=> int(16677) [29]=> int(16675) [30]=> int(16511) [31]=> int(16506) [32]=> int(16507) [33]=> int(16347) [34]=> int(15914) [35]=> int(15715) }

Anne English 2148
Anne English
array(0) { }

Anne Kearns 10098
Anne Kearns
array(4) { [0]=> int(17442) [1]=> int(17415) [2]=> int(17384) [3]=> int(17349) }

Annika Lindh 2862
Annika Lindh
array(2) { [0]=> int(17259) [1]=> int(16826) }

Annye Braca 2164
Annye Braca
array(1) { [0]=> int(17056) }

Anthony Bolger 20079
Anthony Bolger
array(0) { }

Anya Belz 10021
Anya Belz
array(9) { [0]=> int(19787) [1]=> int(19785) [2]=> int(19786) [3]=> int(17606) [4]=> int(17598) [5]=> int(17599) [6]=> int(17534) [7]=> int(17419) [8]=> int(17406) }

Aoife Brady 2233
Aoife Brady
array(2) { [0]=> int(19801) [1]=> int(16303) }

Aphra Kerr 2859
Aphra Kerr
array(9) { [0]=> int(19733) [1]=> int(17724) [2]=> int(17119) [3]=> int(17097) [4]=> int(16119) [5]=> int(16012) [6]=> int(15975) [7]=> int(15943) [8]=> int(15680) }

Aritra Banerjee 2215
Aritra Banerjee
array(1) { [0]=> int(17222) }

Arthit Suriyawongkul 2113
Arthit Suriyawongkul
array(0) { }

Arthur White 10115
Arthur White
array(2) { [0]=> int(19757) [1]=> int(16136) }

Artur Osipov 19051
Artur Osipov
array(0) { }

Ashish Kumar Jha 18525
Ashish Kumar Jha
array(0) { }

Awais Akbar 10457
Awais Akbar
array(0) { }

Awais Manzoor 15502
Awais Manzoor
array(0) { }

Bandeh Ali Talpur 19042
Bandeh Ali Talpur
array(2) { [0]=> int(16067) [1]=> int(16059) }

Benjamin Cowan 2175
Benjamin Cowan
array(23) { [0]=> int(19830) [1]=> int(17711) [2]=> int(17691) [3]=> int(17547) [4]=> int(17455) [5]=> int(17452) [6]=> int(17267) [7]=> int(17261) [8]=> int(17186) [9]=> int(17174) [10]=> int(17130) [11]=> int(17051) [12]=> int(17037) [13]=> int(17034) [14]=> int(16902) [15]=> int(16903) [16]=> int(16817) [17]=> int(16560) [18]=> int(16533) [19]=> int(16458) [20]=> int(16363) [21]=> int(15941) [22]=> int(15931) }

Bert Gordijn 18532
Bert Gordijn
array(51) { [0]=> int(19753) [1]=> int(19754) [2]=> int(17750) [3]=> int(17749) [4]=> int(17739) [5]=> int(17693) [6]=> int(17689) [7]=> int(17676) [8]=> int(17648) [9]=> int(17630) [10]=> int(17628) [11]=> int(17629) [12]=> int(16738) [13]=> int(16167) [14]=> int(16143) [15]=> int(16144) [16]=> int(16101) [17]=> int(16074) [18]=> int(16075) [19]=> int(16068) [20]=> int(16072) [21]=> int(15965) [22]=> int(15962) [23]=> int(15905) [24]=> int(15888) [25]=> int(15889) [26]=> int(15887) [27]=> int(15856) [28]=> int(15857) [29]=> int(15854) [30]=> int(15855) [31]=> int(15823) [32]=> int(15792) [33]=> int(15783) [34]=> int(15784) [35]=> int(15785) [36]=> int(15782) [37]=> int(15730) [38]=> int(15732) [39]=> int(15726) [40]=> int(15727) [41]=> int(15728) [42]=> int(15723) [43]=> int(15697) [44]=> int(15698) [45]=> int(15699) [46]=> int(15653) [47]=> int(15654) [48]=> int(15630) [49]=> int(15631) [50]=> int(15632) }

Beyza Yaman 2864
Beyza Yaman
array(10) { [0]=> int(17604) [1]=> int(17507) [2]=> int(17408) [3]=> int(17363) [4]=> int(17344) [5]=> int(17273) [6]=> int(17239) [7]=> int(17240) [8]=> int(17234) [9]=> int(17237) }

Bharathi Raja Chakravarthi 15498
Bharathi Raja Chakravarthi
array(1) { [0]=> int(17456) }

Bilal Yousuf 10449
Bilal Yousuf
array(16) { [0]=> int(17518) [1]=> int(17286) [2]=> int(17283) [3]=> int(17207) [4]=> int(17005) [5]=> int(16930) [6]=> int(16921) [7]=> int(16923) [8]=> int(16821) [9]=> int(16582) [10]=> int(16578) [11]=> int(16423) [12]=> int(16304) [13]=> int(16246) [14]=> int(16205) [15]=> int(15744) }

Boualem Benatallah 17768
Boualem Benatallah
array(0) { }

Brendan Spillane 2122
Brendan Spillane
array(18) { [0]=> int(17518) [1]=> int(17297) [2]=> int(17145) [3]=> int(17105) [4]=> int(17098) [5]=> int(17056) [6]=> int(16920) [7]=> int(16922) [8]=> int(16903) [9]=> int(16795) [10]=> int(16748) [11]=> int(16749) [12]=> int(16679) [13]=> int(16568) [14]=> int(16563) [15]=> int(16503) [16]=> int(16504) [17]=> int(16505) }

Brian Davis 2883
Brian Davis
array(7) { [0]=> int(17594) [1]=> int(17419) [2]=> int(17150) [3]=> int(17153) [4]=> int(17015) [5]=> int(17013) [6]=> int(16431) }

Bruno Gabriel Nascimento Andrade 2133
Bruno Gabriel Nascimento Andrade
array(0) { }

Caitríona Campbell 2231
Caitríona Campbell
array(0) { }

Cal Muckley 18755
Cal Muckley
array(1) { [0]=> int(16042) }

Cara Greene 2232
Cara Greene
array(0) { }

Carol O'Sullivan 10464
Carol O'Sullivan
array(1) { [0]=> int(17600) }

Carol O'Toole 8916
Carol O'Toole
array(0) { }

Caroline Brophy 10509
Caroline Brophy
array(3) { [0]=> int(19833) [1]=> int(19832) [2]=> int(19741) }

Cathal Gurrin 2186
Cathal Gurrin
array(64) { [0]=> int(19834) [1]=> int(19815) [2]=> int(19816) [3]=> int(19807) [4]=> int(19808) [5]=> int(19805) [6]=> int(19806) [7]=> int(19802) [8]=> int(19803) [9]=> int(19774) [10]=> int(19763) [11]=> int(19760) [12]=> int(19761) [13]=> int(19762) [14]=> int(19699) [15]=> int(17716) [16]=> int(17701) [17]=> int(17591) [18]=> int(17592) [19]=> int(17524) [20]=> int(17502) [21]=> int(17494) [22]=> int(17495) [23]=> int(17482) [24]=> int(17473) [25]=> int(17412) [26]=> int(17353) [27]=> int(17348) [28]=> int(17280) [29]=> int(17279) [30]=> int(17185) [31]=> int(17180) [32]=> int(17181) [33]=> int(17182) [34]=> int(17183) [35]=> int(17184) [36]=> int(17176) [37]=> int(17177) [38]=> int(17178) [39]=> int(17179) [40]=> int(17175) [41]=> int(17165) [42]=> int(17163) [43]=> int(17164) [44]=> int(17082) [45]=> int(17083) [46]=> int(17084) [47]=> int(17079) [48]=> int(17080) [49]=> int(17081) [50]=> int(16954) [51]=> int(16955) [52]=> int(16951) [53]=> int(16952) [54]=> int(16953) [55]=> int(16947) [56]=> int(16948) [57]=> int(16949) [58]=> int(16901) [59]=> int(16039) [60]=> int(16017) [61]=> int(15945) [62]=> int(15871) [63]=> int(15828) }

Cathy Ennis 10121
Cathy Ennis
array(11) { [0]=> int(19770) [1]=> int(17545) [2]=> int(17488) [3]=> int(17489) [4]=> int(17478) [5]=> int(17461) [6]=> int(17443) [7]=> int(17359) [8]=> int(17351) [9]=> int(17341) [10]=> int(17334) }

Cathy Roche 2182
Cathy Roche
array(1) { [0]=> int(17423) }

Chao Liu 2866
Chao Liu
array(0) { }

Christian Saam 2227
Christian Saam
array(18) { [0]=> int(17641) [1]=> int(17387) [2]=> int(17250) [3]=> int(17105) [4]=> int(16920) [5]=> int(16922) [6]=> int(16797) [7]=> int(16785) [8]=> int(16787) [9]=> int(16748) [10]=> int(16749) [11]=> int(16720) [12]=> int(16679) [13]=> int(16568) [14]=> int(16563) [15]=> int(16505) [16]=> int(16368) [17]=> int(15978) }

Claire Gillan 10363
Claire Gillan
array(0) { }

Claire McNamara 19987
Claire McNamara
array(0) { }

Claire Whelan 2247
Claire Whelan
array(0) { }

Clare Conran 2136
Clare Conran
array(15) { [0]=> int(19700) [1]=> int(17214) [2]=> int(17215) [3]=> int(17090) [4]=> int(16999) [5]=> int(16962) [6]=> int(16963) [7]=> int(16861) [8]=> int(16862) [9]=> int(16798) [10]=> int(16789) [11]=> int(16779) [12]=> int(16660) [13]=> int(16158) [14]=> int(16134) }

Conor McNally 2197
Conor McNally
array(0) { }

Cormac McKenna 10757
Cormac McKenna
array(0) { }

Damon Berry 10365
Damon Berry
array(11) { [0]=> int(19795) [1]=> int(19789) [2]=> int(17540) [3]=> int(17486) [4]=> int(17453) [5]=> int(17403) [6]=> int(17346) [7]=> int(17340) [8]=> int(17337) [9]=> int(17110) [10]=> int(16130) }

Dara Meldrum 11510
Dara Meldrum
array(0) { }

Daria Dzendzik 2213
Daria Dzendzik
array(6) { [0]=> int(17255) [1]=> int(17109) [2]=> int(16896) [3]=> int(16599) [4]=> int(16545) [5]=> int(16475) }

Darragh Higgins 2201
Darragh Higgins
array(3) { [0]=> int(19725) [1]=> int(17425) [2]=> int(16142) }

Darragh O'Brien 2198
Darragh O'Brien
array(3) { [0]=> int(17141) [1]=> int(17012) [2]=> int(16860) }

Dave Lewis 8914
Dave Lewis
array(50) { [0]=> int(17707) [1]=> int(17708) [2]=> int(17703) [3]=> int(17704) [4]=> int(17698) [5]=> int(17699) [6]=> int(17682) [7]=> int(17664) [8]=> int(17649) [9]=> int(17641) [10]=> int(17609) [11]=> int(17582) [12]=> int(17441) [13]=> int(17423) [14]=> int(17389) [15]=> int(17309) [16]=> int(16980) [17]=> int(16981) [18]=> int(16888) [19]=> int(16806) [20]=> int(16807) [21]=> int(16809) [22]=> int(16796) [23]=> int(16794) [24]=> int(16788) [25]=> int(16784) [26]=> int(16745) [27]=> int(16742) [28]=> int(16739) [29]=> int(16669) [30]=> int(16671) [31]=> int(16665) [32]=> int(16666) [33]=> int(16668) [34]=> int(16623) [35]=> int(16614) [36]=> int(16615) [37]=> int(16455) [38]=> int(16454) [39]=> int(16311) [40]=> int(16296) [41]=> int(16273) [42]=> int(16269) [43]=> int(16051) [44]=> int(15997) [45]=> int(15956) [46]=> int(15920) [47]=> int(15800) [48]=> int(15628) [49]=> int(15617) }

David Coyle 10465
David Coyle
array(5) { [0]=> int(19810) [1]=> int(19714) [2]=> int(16636) [3]=> int(16135) [4]=> int(15931) }

David Woods 8910
David Woods
array(3) { [0]=> int(17057) [1]=> int(16769) [2]=> int(16541) }

Dean Meaney 18655
Dean Meaney
array(0) { }

Declan McKibben 2206
Declan McKibben
array(2) { [0]=> int(16862) [1]=> int(16779) }

Declan O'Sullivan 2156
Declan O'Sullivan
array(96) { [0]=> int(19795) [1]=> int(19745) [2]=> int(19746) [3]=> int(19698) [4]=> int(17707) [5]=> int(17704) [6]=> int(17698) [7]=> int(17699) [8]=> int(17682) [9]=> int(17631) [10]=> int(17553) [11]=> int(17554) [12]=> int(17552) [13]=> int(17537) [14]=> int(17515) [15]=> int(17508) [16]=> int(17474) [17]=> int(17454) [18]=> int(17442) [19]=> int(17431) [20]=> int(17432) [21]=> int(17426) [22]=> int(17417) [23]=> int(17418) [24]=> int(17413) [25]=> int(17407) [26]=> int(17368) [27]=> int(17367) [28]=> int(17362) [29]=> int(17356) [30]=> int(17349) [31]=> int(17327) [32]=> int(17309) [33]=> int(17246) [34]=> int(17249) [35]=> int(17230) [36]=> int(17127) [37]=> int(17121) [38]=> int(17124) [39]=> int(17025) [40]=> int(16988) [41]=> int(16989) [42]=> int(16980) [43]=> int(16887) [44]=> int(16888) [45]=> int(16884) [46]=> int(16881) [47]=> int(16882) [48]=> int(16807) [49]=> int(16809) [50]=> int(16796) [51]=> int(16798) [52]=> int(16799) [53]=> int(16794) [54]=> int(16784) [55]=> int(16742) [56]=> int(16672) [57]=> int(16673) [58]=> int(16670) [59]=> int(16671) [60]=> int(16665) [61]=> int(16667) [62]=> int(16660) [63]=> int(16657) [64]=> int(16659) [65]=> int(16532) [66]=> int(16534) [67]=> int(16526) [68]=> int(16529) [69]=> int(16530) [70]=> int(16524) [71]=> int(16470) [72]=> int(16471) [73]=> int(16473) [74]=> int(16469) [75]=> int(16352) [76]=> int(16296) [77]=> int(16294) [78]=> int(16272) [79]=> int(16267) [80]=> int(16268) [81]=> int(16269) [82]=> int(16265) [83]=> int(16186) [84]=> int(16157) [85]=> int(16122) [86]=> int(16117) [87]=> int(15956) [88]=> int(15806) [89]=> int(15807) [90]=> int(15800) [91]=> int(15705) [92]=> int(15706) [93]=> int(15627) [94]=> int(15617) [95]=> int(15615) }

Deepu John 18648
Deepu John
array(1) { [0]=> int(19691) }

Delaram Golpayegani 2244
Delaram Golpayegani
array(0) { }

Diego Garaialde 10136
Diego Garaialde
array(8) { [0]=> int(19830) [1]=> int(17409) [2]=> int(17360) [3]=> int(17034) [4]=> int(16903) [5]=> int(16123) [6]=> int(16026) [7]=> int(15941) }

Dipto Barman 9255
Dipto Barman
array(1) { [0]=> int(17460) }

Donal Scannell 2108
Donal Scannell
array(0) { }

Donal Sexton 2250
Donal Sexton
array(0) { }

Dr Camille Nadal 2155
Dr Camille Nadal
array(0) { }

Dr. Mani Dhingra 20050
Dr. Mani Dhingra
array(0) { }

Dympna O'Sullivan 11406
Dympna O'Sullivan
array(4) { [0]=> int(19783) [1]=> int(17516) [2]=> int(17403) [3]=> int(17370) }

Dympna O'Sullivan 8920
Dympna O'Sullivan
array(4) { [0]=> int(19783) [1]=> int(17516) [2]=> int(17403) [3]=> int(17370) }

Eamonn Donlyn 2868
Eamonn Donlyn
array(0) { }

Eamonn Kenny 2117
Eamonn Kenny
array(3) { [0]=> int(17115) [1]=> int(17106) [2]=> int(15760) }

Ed Storey 9992
Ed Storey
array(0) { }

Edmond O'Connor 2869
Edmond O'Connor
array(0) { }

Edoardo Celeste 2160
Edoardo Celeste
array(3) { [0]=> int(19819) [1]=> int(17517) [2]=> int(17484) }

Ekaterina Uetova 20025
Ekaterina Uetova
array(0) { }

Elizabeth Biggs 2245
Elizabeth Biggs
array(0) { }

Elizabeth Mathews 18785
Elizabeth Mathews
array(1) { [0]=> int(19702) }

Emer Gilmartin 9270
Emer Gilmartin
array(30) { [0]=> int(17556) [1]=> int(17105) [2]=> int(16920) [3]=> int(16922) [4]=> int(16903) [5]=> int(16797) [6]=> int(16746) [7]=> int(16748) [8]=> int(16749) [9]=> int(16720) [10]=> int(16723) [11]=> int(16679) [12]=> int(16573) [13]=> int(16568) [14]=> int(16569) [15]=> int(16565) [16]=> int(16563) [17]=> int(16560) [18]=> int(16505) [19]=> int(16482) [20]=> int(16483) [21]=> int(16458) [22]=> int(16363) [23]=> int(16351) [24]=> int(16291) [25]=> int(16285) [26]=> int(16252) [27]=> int(15941) [28]=> int(15801) [29]=> int(15803) }

Emma Clarke 2139
Emma Clarke
array(5) { [0]=> int(17415) [1]=> int(17384) [2]=> int(16819) [3]=> int(16579) [4]=> int(16182) }

Enda Bates 2167
Enda Bates
array(2) { [0]=> int(19784) [1]=> int(16155) }

Ensar Hadziselimovic 2870
Ensar Hadziselimovic
array(3) { [0]=> int(16745) [1]=> int(16614) [2]=> int(16454) }

Erfan Amirzadeh Shams 20528
Erfan Amirzadeh Shams
array(0) { }

Erwan Moreau 2236
Erwan Moreau
array(9) { [0]=> int(17659) [1]=> int(17643) [2]=> int(17321) [3]=> int(17128) [4]=> int(16768) [5]=> int(16714) [6]=> int(16476) [7]=> int(16213) [8]=> int(15932) }

Esraa Ali 2118
Esraa Ali
array(8) { [0]=> int(17548) [1]=> int(17512) [2]=> int(17444) [3]=> int(17404) [4]=> int(17372) [5]=> int(16506) [6]=> int(16507) [7]=> int(16508) }

Fabrizio Orlandi 2221
Fabrizio Orlandi
array(29) { [0]=> int(19776) [1]=> int(19745) [2]=> int(17605) [3]=> int(17603) [4]=> int(17596) [5]=> int(17580) [6]=> int(17536) [7]=> int(17508) [8]=> int(17474) [9]=> int(17468) [10]=> int(17454) [11]=> int(17431) [12]=> int(17432) [13]=> int(17417) [14]=> int(17418) [15]=> int(17407) [16]=> int(17368) [17]=> int(17367) [18]=> int(17309) [19]=> int(17248) [20]=> int(17223) [21]=> int(17127) [22]=> int(17124) [23]=> int(17025) [24]=> int(16993) [25]=> int(16885) [26]=> int(16798) [27]=> int(15980) [28]=> int(15851) }

Federico Gaspari 2146
Federico Gaspari
array(20) { [0]=> int(19825) [1]=> int(19799) [2]=> int(19790) [3]=> int(17737) [4]=> int(17638) [5]=> int(17636) [6]=> int(17637) [7]=> int(17627) [8]=> int(17435) [9]=> int(17378) [10]=> int(17137) [11]=> int(17063) [12]=> int(17039) [13]=> int(16711) [14]=> int(16649) [15]=> int(16462) [16]=> int(15986) [17]=> int(15858) [18]=> int(15827) [19]=> int(15688) }

Filip Klubicka 2135
Filip Klubicka
array(9) { [0]=> int(17117) [1]=> int(16898) [2]=> int(16773) [3]=> int(16716) [4]=> int(16713) [5]=> int(16693) [6]=> int(15942) [7]=> int(15773) [8]=> int(15651) }

Fouad Shammary 11407
Fouad Shammary
array(0) { }

Gabriel Hogan 2871
Gabriel Hogan
array(1) { [0]=> int(16932) }

Gareth Jones 2159
Gareth Jones
array(35) { [0]=> int(19782) [1]=> int(17601) [2]=> int(17597) [3]=> int(17557) [4]=> int(17487) [5]=> int(17436) [6]=> int(17202) [7]=> int(17132) [8]=> int(17113) [9]=> int(17109) [10]=> int(16892) [11]=> int(16759) [12]=> int(16756) [13]=> int(16757) [14]=> int(16737) [15]=> int(16627) [16]=> int(16612) [17]=> int(16611) [18]=> int(16572) [19]=> int(16521) [20]=> int(16261) [21]=> int(16262) [22]=> int(16260) [23]=> int(16240) [24]=> int(16242) [25]=> int(16219) [26]=> int(16200) [27]=> int(16192) [28]=> int(16161) [29]=> int(15805) [30]=> int(15789) [31]=> int(15791) [32]=> int(15748) [33]=> int(15747) [34]=> int(15635) }

Gary Munnelly 2128
Gary Munnelly
array(12) { [0]=> int(19746) [1]=> int(17518) [2]=> int(17407) [3]=> int(16924) [4]=> int(16791) [5]=> int(16740) [6]=> int(16676) [7]=> int(16677) [8]=> int(16385) [9]=> int(16380) [10]=> int(16157) [11]=> int(16122) }

Gavin Doherty 10133
Gavin Doherty
array(42) { [0]=> int(19781) [1]=> int(19779) [2]=> int(19777) [3]=> int(17550) [4]=> int(17395) [5]=> int(17269) [6]=> int(17172) [7]=> int(17173) [8]=> int(16880) [9]=> int(16878) [10]=> int(16879) [11]=> int(16571) [12]=> int(16435) [13]=> int(16154) [14]=> int(16151) [15]=> int(16152) [16]=> int(16153) [17]=> int(16098) [18]=> int(16078) [19]=> int(16079) [20]=> int(16081) [21]=> int(16013) [22]=> int(16001) [23]=> int(15977) [24]=> int(15935) [25]=> int(15819) [26]=> int(15820) [27]=> int(15775) [28]=> int(15764) [29]=> int(15703) [30]=> int(15704) [31]=> int(15702) [32]=> int(15679) [33]=> int(15675) [34]=> int(15673) [35]=> int(15674) [36]=> int(15671) [37]=> int(15672) [38]=> int(15661) [39]=> int(15662) [40]=> int(15660) [41]=> int(15643) }

Gaye Stephens 18668
Gaye Stephens
array(4) { [0]=> int(19795) [1]=> int(19710) [2]=> int(17230) [3]=> int(17110) }

George Sterpu 2217
George Sterpu
array(6) { [0]=> int(19738) [1]=> int(17491) [2]=> int(17387) [3]=> int(17250) [4]=> int(16641) [5]=> int(15978) }

Ger Hickey 2855
Ger Hickey
array(0) { }

Giovanni Di Liberto 15500
Giovanni Di Liberto
array(0) { }

Goksu Yamac 8917
Goksu Yamac
array(2) { [0]=> int(17449) [1]=> int(17323) }

Guodong Xie 2166
Guodong Xie
array(6) { [0]=> int(19819) [1]=> int(19793) [2]=> int(17517) [3]=> int(17484) [4]=> int(17229) [5]=> int(15986) }

Haider Khalid 2158
Haider Khalid
array(1) { [0]=> int(15991) }

Haithem Afli 2124
Haithem Afli
array(29) { [0]=> int(19824) [1]=> int(19749) [2]=> int(17583) [3]=> int(17559) [4]=> int(17541) [5]=> int(17525) [6]=> int(17497) [7]=> int(17330) [8]=> int(17326) [9]=> int(17016) [10]=> int(16983) [11]=> int(16891) [12]=> int(16890) [13]=> int(16655) [14]=> int(16653) [15]=> int(16654) [16]=> int(16605) [17]=> int(16608) [18]=> int(16600) [19]=> int(16537) [20]=> int(16523) [21]=> int(16431) [22]=> int(16432) [23]=> int(16355) [24]=> int(16317) [25]=> int(16314) [26]=> int(15686) [27]=> int(15659) [28]=> int(15620) }

Hao Wu 2181
Hao Wu
array(4) { [0]=> int(17487) [1]=> int(17483) [2]=> int(17438) [3]=> int(17374) }

Harshvardhan J. Pandit 2109
Harshvardhan J. Pandit
array(5) { [0]=> int(19804) [1]=> int(17707) [2]=> int(17708) [3]=> int(17522) [4]=> int(17504) }

Hassan Zaal 15496
Hassan Zaal
array(0) { }

Helen Mc Hugh 2170
Helen Mc Hugh
array(0) { }

Himali Kelvekar 18662
Himali Kelvekar
array(0) { }

Hitesh Tewari 10094
Hitesh Tewari
array(8) { [0]=> int(19791) [1]=> int(17470) [2]=> int(17352) [3]=> int(17222) [4]=> int(17170) [5]=> int(16964) [6]=> int(16865) [7]=> int(16061) }

Hossein Javidnia 9256
Hossein Javidnia
array(7) { [0]=> int(17218) [1]=> int(17214) [2]=> int(17215) [3]=> int(17216) [4]=> int(17090) [5]=> int(16138) [6]=> int(16046) }

Hussain Ghulam 19980
Hussain Ghulam
array(0) { }

Iona Gessinger 18527
Iona Gessinger
array(0) { }

Irene Murtagh 11273
Irene Murtagh
array(1) { [0]=> int(17445) }

Islam Ahmed 18747
Islam Ahmed
array(0) { }

Ivan Bacher 2204
Ivan Bacher
array(8) { [0]=> int(17214) [1]=> int(17215) [2]=> int(16841) [3]=> int(16837) [4]=> int(16515) [5]=> int(16517) [6]=> int(16439) [7]=> int(16329) }

Jafaritazehjani 8907
Jafaritazehjani
array(2) { [0]=> int(17528) [1]=> int(17252) }

James Barry 2873
James Barry
array(5) { [0]=> int(19823) [1]=> int(17154) [2]=> int(17146) [3]=> int(17054) [4]=> int(16897) }

James Hadley 2191
James Hadley
array(7) { [0]=> int(17583) [1]=> int(17245) [2]=> int(17247) [3]=> int(17104) [4]=> int(16168) [5]=> int(16099) [6]=> int(15990) }

Jamsheela 19073
Jamsheela
array(0) { }

Jane Dunne 18521
Jane Dunne
array(7) { [0]=> int(19825) [1]=> int(19799) [2]=> int(19790) [3]=> int(17435) [4]=> int(17378) [5]=> int(17137) [6]=> int(16649) }

Jane Suiter 2248
Jane Suiter
array(26) { [0]=> int(19721) [1]=> int(17757) [2]=> int(17756) [3]=> int(17744) [4]=> int(17718) [5]=> int(17720) [6]=> int(17709) [7]=> int(17657) [8]=> int(17655) [9]=> int(17518) [10]=> int(16083) [11]=> int(16082) [12]=> int(16036) [13]=> int(16037) [14]=> int(16020) [15]=> int(15947) [16]=> int(15933) [17]=> int(15934) [18]=> int(15876) [19]=> int(15873) [20]=> int(15874) [21]=> int(15875) [22]=> int(15814) [23]=> int(15815) [24]=> int(15816) [25]=> int(15817) }

Japesh Methuku 2243
Japesh Methuku
array(0) { }

Jason Wyse 10113
Jason Wyse
array(2) { [0]=> int(19757) [1]=> int(16136) }

Jeff Buckley 18742
Jeff Buckley
array(0) { }

Jeffrey Sardina 19049
Jeffrey Sardina
array(0) { }

Jennifer Edmond 15504
Jennifer Edmond
array(21) { [0]=> int(19842) [1]=> int(19731) [2]=> int(17695) [3]=> int(17678) [4]=> int(17679) [5]=> int(17677) [6]=> int(17658) [7]=> int(17613) [8]=> int(17285) [9]=> int(16820) [10]=> int(16584) [11]=> int(16583) [12]=> int(16580) [13]=> int(16535) [14]=> int(16380) [15]=> int(16353) [16]=> int(16147) [17]=> int(16022) [18]=> int(16016) [19]=> int(15937) [20]=> int(15812) }

Jenny Walsh 10444
Jenny Walsh
array(0) { }

Jessica Grene 11265
Jessica Grene
array(0) { }

Jiantao Wu (Ivan) 2145
Jiantao Wu (Ivan)
array(0) { }

Joachim Wagner 2157
Joachim Wagner
array(9) { [0]=> int(19823) [1]=> int(17154) [2]=> int(17146) [3]=> int(17054) [4]=> int(16893) [5]=> int(16339) [6]=> int(16221) [7]=> int(16050) [8]=> int(16052) }

Joao Cabral 2144
Joao Cabral
array(5) { [0]=> int(19725) [1]=> int(17034) [2]=> int(16810) [3]=> int(16533) [4]=> int(15941) }

John Alexander Roberto Rodríguez 2246
John Alexander Roberto Rodríguez
array(0) { }

John D. Kelleher 2162
John D. Kelleher
array(1) { [0]=> int(17465) }

John Dingliana 10462
John Dingliana
array(11) { [0]=> int(17622) [1]=> int(17049) [2]=> int(17048) [3]=> int(16876) [4]=> int(16744) [5]=> int(16721) [6]=> int(16452) [7]=> int(16453) [8]=> int(16372) [9]=> int(16103) [10]=> int(16015) }

John Judge 2856
John Judge
array(3) { [0]=> int(16447) [1]=> int(16345) [2]=> int(16343) }

John P. McCrae 2107
John P. McCrae
array(1) { [0]=> int(17456) }

Joris Vreeke 2114
Joris Vreeke
array(4) { [0]=> int(16857) [1]=> int(15842) [2]=> int(15693) [3]=> int(15678) }

Joss Moorkens 2235
Joss Moorkens
array(46) { [0]=> int(17737) [1]=> int(17725) [2]=> int(17715) [3]=> int(17685) [4]=> int(17664) [5]=> int(17644) [6]=> int(17638) [7]=> int(17636) [8]=> int(17637) [9]=> int(17616) [10]=> int(17099) [11]=> int(17042) [12]=> int(17011) [13]=> int(16857) [14]=> int(16650) [15]=> int(16648) [16]=> int(16603) [17]=> int(16538) [18]=> int(16480) [19]=> int(16462) [20]=> int(16455) [21]=> int(16382) [22]=> int(16316) [23]=> int(16302) [24]=> int(16211) [25]=> int(16064) [26]=> int(16053) [27]=> int(16050) [28]=> int(16051) [29]=> int(16052) [30]=> int(15968) [31]=> int(15920) [32]=> int(15858) [33]=> int(15859) [34]=> int(15843) [35]=> int(15842) [36]=> int(15827) [37]=> int(15809) [38]=> int(15799) [39]=> int(15736) [40]=> int(15693) [41]=> int(15688) [42]=> int(15692) [43]=> int(15681) [44]=> int(15678) [45]=> int(15638) }

Jovan Jeromela 15508
Jovan Jeromela
array(0) { }

Julie Berndsen 3384
Julie Berndsen
array(0) { }

Julie Connelly 2193
Julie Connelly
array(0) { }

Junli Liang 2874
Junli Liang
array(5) { [0]=> int(19831) [1]=> int(17421) [2]=> int(17385) [3]=> int(17244) [4]=> int(16982) }

Justin Edwards 2121
Justin Edwards
array(12) { [0]=> int(19701) [1]=> int(17397) [2]=> int(17361) [3]=> int(17271) [4]=> int(17266) [5]=> int(17186) [6]=> int(17051) [7]=> int(17035) [8]=> int(17037) [9]=> int(17034) [10]=> int(16903) [11]=> int(15941) }

Justine Reverdy 10759
Justine Reverdy
array(9) { [0]=> int(19830) [1]=> int(17666) [2]=> int(17318) [3]=> int(17319) [4]=> int(16722) [5]=> int(16628) [6]=> int(16549) [7]=> int(16367) [8]=> int(16257) }

Kanishk Verma 2237
Kanishk Verma
array(0) { }

Keith Cortis 18537
Keith Cortis
array(1) { [0]=> int(17013) }

Kevin Credit 18534
Kevin Credit
array(0) { }

Kieran Flynn 3574
Kieran Flynn
array(0) { }

Kieran Fraser 2875
Kieran Fraser
array(9) { [0]=> int(19811) [1]=> int(17284) [2]=> int(17102) [3]=> int(17005) [4]=> int(16921) [5]=> int(16923) [6]=> int(16582) [7]=> int(16578) [8]=> int(16423) }

Kolawole Adebayo 11271
Kolawole Adebayo
array(0) { }

Kristina Karpovas 2176
Kristina Karpovas
array(0) { }

Laura Grehan 2876
Laura Grehan
array(5) { [0]=> int(17442) [1]=> int(17415) [2]=> int(17384) [3]=> int(17349) [4]=> int(17097) }

Lauren Buck 19375
Lauren Buck
array(2) { [0]=> int(19780) [1]=> int(19772) }

Lauren Cassidy 8913
Lauren Cassidy
array(3) { [0]=> int(19823) [1]=> int(17155) [2]=> int(16447) }

Laurent Muzellec 10459
Laurent Muzellec
array(0) { }

Liadh Kelly 10348
Liadh Kelly
array(13) { [0]=> int(17005) [1]=> int(16930) [2]=> int(16564) [3]=> int(16333) [4]=> int(16307) [5]=> int(16240) [6]=> int(16241) [7]=> int(16242) [8]=> int(16238) [9]=> int(16239) [10]=> int(16161) [11]=> int(15791) [12]=> int(15635) }

Lifeng Han 2149
Lifeng Han
array(8) { [0]=> int(17643) [1]=> int(17542) [2]=> int(17436) [3]=> int(17376) [4]=> int(17379) [5]=> int(17299) [6]=> int(17132) [7]=> int(16476) }

Lorraine Leeson 15512
Lorraine Leeson
array(5) { [0]=> int(19837) [1]=> int(19826) [2]=> int(19801) [3]=> int(17705) [4]=> int(17445) }

Luca Longo 10126
Luca Longo
array(25) { [0]=> int(17735) [1]=> int(17602) [2]=> int(17595) [3]=> int(17513) [4]=> int(17310) [5]=> int(17311) [6]=> int(17312) [7]=> int(17160) [8]=> int(17161) [9]=> int(16828) [10]=> int(16829) [11]=> int(16830) [12]=> int(16702) [13]=> int(16697) [14]=> int(16698) [15]=> int(16673) [16]=> int(16661) [17]=> int(16633) [18]=> int(16551) [19]=> int(16552) [20]=> int(16553) [21]=> int(16028) [22]=> int(16027) [23]=> int(16006) [24]=> int(16007) }

Lucia Specia 2220
Lucia Specia
array(14) { [0]=> int(19827) [1]=> int(17458) [2]=> int(17459) [3]=> int(17440) [4]=> int(17391) [5]=> int(17392) [6]=> int(17390) [7]=> int(17196) [8]=> int(17193) [9]=> int(16544) [10]=> int(16388) [11]=> int(16356) [12]=> int(16274) [13]=> int(16008) }

Lucy Hederman 2183
Lucy Hederman
array(19) { [0]=> int(19795) [1]=> int(19757) [2]=> int(19747) [3]=> int(19687) [4]=> int(17639) [5]=> int(17609) [6]=> int(17479) [7]=> int(17386) [8]=> int(17304) [9]=> int(17230) [10]=> int(17110) [11]=> int(16981) [12]=> int(16788) [13]=> int(16623) [14]=> int(16422) [15]=> int(15908) [16]=> int(15894) [17]=> int(15850) [18]=> int(15806) }

Lucy McKenna 2171
Lucy McKenna
array(11) { [0]=> int(19831) [1]=> int(19698) [2]=> int(17535) [3]=> int(17421) [4]=> int(17385) [5]=> int(17157) [6]=> int(16884) [7]=> int(16793) [8]=> int(16635) [9]=> int(16526) [10]=> int(16529) }

Luke Derwin 10361
Luke Derwin
array(0) { }

Lynn Kilgallon 2211
Lynn Kilgallon
array(3) { [0]=> int(19746) [1]=> int(16157) [2]=> int(16122) }

Mairéad O'Donnell 19039
Mairéad O'Donnell
array(0) { }

Maja Popović 2180
Maja Popović
array(27) { [0]=> int(19835) [1]=> int(19827) [2]=> int(19822) [3]=> int(19786) [4]=> int(17583) [5]=> int(17505) [6]=> int(17506) [7]=> int(17472) [8]=> int(17414) [9]=> int(17406) [10]=> int(17236) [11]=> int(17231) [12]=> int(17138) [13]=> int(17134) [14]=> int(17135) [15]=> int(17061) [16]=> int(17045) [17]=> int(17047) [18]=> int(17043) [19]=> int(17044) [20]=> int(17040) [21]=> int(17038) [22]=> int(17031) [23]=> int(16891) [24]=> int(16782) [25]=> int(15986) [26]=> int(15858) }

Malick Ebiele 18745
Malick Ebiele
array(0) { }

Malika Bendechache 2116
Malika Bendechache
array(29) { [0]=> int(19819) [1]=> int(19775) [2]=> int(19768) [3]=> int(19766) [4]=> int(19765) [5]=> int(19752) [6]=> int(19742) [7]=> int(19723) [8]=> int(19712) [9]=> int(17692) [10]=> int(17694) [11]=> int(17690) [12]=> int(17517) [13]=> int(17481) [14]=> int(17484) [15]=> int(17415) [16]=> int(17384) [17]=> int(17260) [18]=> int(17262) [19]=> int(17227) [20]=> int(17152) [21]=> int(16137) [22]=> int(16132) [23]=> int(16128) [24]=> int(16110) [25]=> int(16112) [26]=> int(16088) [27]=> int(16084) [28]=> int(16080) }

Mansoor Ahmed 9290
Mansoor Ahmed
array(0) { }

Marcus Collier 10123
Marcus Collier
array(0) { }

Marguerite Barry 10477
Marguerite Barry
array(16) { [0]=> int(19810) [1]=> int(17659) [2]=> int(17537) [3]=> int(17428) [4]=> int(17356) [5]=> int(17333) [6]=> int(17119) [7]=> int(17097) [8]=> int(16571) [9]=> int(15975) [10]=> int(15935) [11]=> int(15932) [12]=> int(15819) [13]=> int(15704) [14]=> int(15674) [15]=> int(15671) }

Maria Chiara Leva 18651
Maria Chiara Leva
array(4) { [0]=> int(19755) [1]=> int(17602) [2]=> int(17513) [3]=> int(17410) }

Maria Grazia Porcedda 19923
Maria Grazia Porcedda
array(0) { }

Mariana Rocha 10346
Mariana Rocha
array(0) { }

Marija Bezbradica 8923
Marija Bezbradica
array(21) { [0]=> int(19729) [1]=> int(19688) [2]=> int(17680) [3]=> int(17656) [4]=> int(17538) [5]=> int(17527) [6]=> int(17382) [7]=> int(17364) [8]=> int(17298) [9]=> int(17006) [10]=> int(16939) [11]=> int(16931) [12]=> int(16871) [13]=> int(16872) [14]=> int(16843) [15]=> int(16733) [16]=> int(16734) [17]=> int(16729) [18]=> int(16566) [19]=> int(16561) [20]=> int(16557) }

Mark Little 2142
Mark Little
array(2) { [0]=> int(16087) [1]=> int(15831) }

Markus Helfert 2230
Markus Helfert
array(73) { [0]=> int(19729) [1]=> int(17732) [2]=> int(17733) [3]=> int(17734) [4]=> int(17640) [5]=> int(17625) [6]=> int(17586) [7]=> int(17588) [8]=> int(17589) [9]=> int(17590) [10]=> int(17585) [11]=> int(17576) [12]=> int(17577) [13]=> int(17578) [14]=> int(17572) [15]=> int(17566) [16]=> int(17567) [17]=> int(17538) [18]=> int(17521) [19]=> int(17509) [20]=> int(17476) [21]=> int(17398) [22]=> int(17364) [23]=> int(17298) [24]=> int(17292) [25]=> int(17189) [26]=> int(17167) [27]=> int(17091) [28]=> int(17086) [29]=> int(17089) [30]=> int(16935) [31]=> int(16936) [32]=> int(16937) [33]=> int(16938) [34]=> int(16939) [35]=> int(16931) [36]=> int(16932) [37]=> int(16933) [38]=> int(16934) [39]=> int(16870) [40]=> int(16871) [41]=> int(16872) [42]=> int(16873) [43]=> int(16854) [44]=> int(16842) [45]=> int(16755) [46]=> int(16731) [47]=> int(16732) [48]=> int(16733) [49]=> int(16734) [50]=> int(16728) [51]=> int(16729) [52]=> int(16730) [53]=> int(16685) [54]=> int(16624) [55]=> int(16617) [56]=> int(16574) [57]=> int(16566) [58]=> int(16567) [59]=> int(16561) [60]=> int(16557) [61]=> int(16559) [62]=> int(16556) [63]=> int(16485) [64]=> int(16486) [65]=> int(15868) [66]=> int(15869) [67]=> int(15749) [68]=> int(15750) [69]=> int(15743) [70]=> int(15740) [71]=> int(15741) [72]=> int(15683) }

Marta M. Marques 2187
Marta M. Marques
array(0) { }

Martin Crane 2238
Martin Crane
array(18) { [0]=> int(17680) [1]=> int(17639) [2]=> int(17527) [3]=> int(17471) [4]=> int(17464) [5]=> int(17382) [6]=> int(17371) [7]=> int(17338) [8]=> int(17114) [9]=> int(17088) [10]=> int(17006) [11]=> int(16956) [12]=> int(16947) [13]=> int(16843) [14]=> int(16039) [15]=> int(16030) [16]=> int(15970) [17]=> int(15948) }

Mary Sharp 2210
Mary Sharp
array(3) { [0]=> int(17608) [1]=> int(16469) [2]=> int(15639) }

Maryam Basereh 2207
Maryam Basereh
array(3) { [0]=> int(19711) [1]=> int(17462) [2]=> int(17103) }

Matej Ulicny 2200
Matej Ulicny
array(6) { [0]=> int(19728) [1]=> int(17530) [2]=> int(17345) [3]=> int(17281) [4]=> int(16972) [5]=> int(16638) }

Matt Murtagh 10469
Matt Murtagh
array(0) { }

Matthew Nicholson 8918
Matthew Nicholson
array(13) { [0]=> int(19700) [1]=> int(17214) [2]=> int(17215) [3]=> int(17090) [4]=> int(16999) [5]=> int(16962) [6]=> int(16963) [7]=> int(16889) [8]=> int(16861) [9]=> int(16862) [10]=> int(16798) [11]=> int(16158) [12]=> int(16134) }

Matthieu COQ 20094
Matthieu COQ
array(0) { }

Mauricio Flores Vargas 10474
Mauricio Flores Vargas
array(1) { [0]=> int(19772) }

Mayank Jain 2189
Mayank Jain
array(3) { [0]=> int(17302) [1]=> int(17303) [2]=> int(16127) }

Mayank Soni 10367
Mayank Soni
array(1) { [0]=> int(17455) }

Meegan Gower 2168
Meegan Gower
array(0) { }

Michał Wieczorek 2202
Michał Wieczorek
array(0) { }

Michela Lorandi 19132
Michela Lorandi
array(0) { }

Min-gyeong Jeon 18653
Min-gyeong Jeon
array(0) { }

Minkun Kim 17764
Minkun Kim
array(0) { }

Miriam Galvin 11517
Miriam Galvin
array(2) { [0]=> int(19795) [1]=> int(17110) }

Moataz Ahmed 2878
Moataz Ahmed
array(0) { }

Mohammed Al-Rawi 2112
Mohammed Al-Rawi
array(1) { [0]=> int(17301) }

Mohammed Hasanuzzaman 2120
Mohammed Hasanuzzaman
array(24) { [0]=> int(17525) [1]=> int(17232) [2]=> int(17067) [3]=> int(16916) [4]=> int(16918) [5]=> int(16919) [6]=> int(16695) [7]=> int(16652) [8]=> int(16644) [9]=> int(16609) [10]=> int(16604) [11]=> int(16600) [12]=> int(16601) [13]=> int(16461) [14]=> int(16464) [15]=> int(16354) [16]=> int(16164) [17]=> int(16054) [18]=> int(16038) [19]=> int(16033) [20]=> int(16009) [21]=> int(15983) [22]=> int(15938) [23]=> int(15860) }

Mohammed Najah Mahdi 19040
Mohammed Najah Mahdi
array(0) { }

Mohammed Sabry 19544
Mohammed Sabry
array(0) { }

Mohd Rifqi Rafsanjani 19998
Mohd Rifqi Rafsanjani
array(0) { }

Muhammad Atif Qureshi 9267
Muhammad Atif Qureshi
array(0) { }

Muhammad Salman Pathan 9265
Muhammad Salman Pathan
array(2) { [0]=> int(19751) [1]=> int(19734) }

Nam Trinh 2129
Nam Trinh
array(0) { }

Naomi Harte 2184
Naomi Harte
array(39) { [0]=> int(19830) [1]=> int(19738) [2]=> int(19693) [3]=> int(19686) [4]=> int(17498) [5]=> int(17496) [6]=> int(17491) [7]=> int(17451) [8]=> int(17387) [9]=> int(17257) [10]=> int(17250) [11]=> int(17212) [12]=> int(17126) [13]=> int(17111) [14]=> int(17051) [15]=> int(17000) [16]=> int(16805) [17]=> int(16800) [18]=> int(16803) [19]=> int(16785) [20]=> int(16787) [21]=> int(16688) [22]=> int(16689) [23]=> int(16641) [24]=> int(16562) [25]=> int(16558) [26]=> int(16409) [27]=> int(16410) [28]=> int(16256) [29]=> int(15978) [30]=> int(15973) [31]=> int(15756) [32]=> int(15757) [33]=> int(15733) [34]=> int(15721) [35]=> int(15722) [36]=> int(15709) [37]=> int(15640) [38]=> int(15623) }

Natália Resende 2137
Natália Resende
array(12) { [0]=> int(19798) [1]=> int(19799) [2]=> int(19797) [3]=> int(19790) [4]=> int(17435) [5]=> int(17378) [6]=> int(17130) [7]=> int(17131) [8]=> int(17055) [9]=> int(17039) [10]=> int(16131) [11]=> int(15798) }

Niall Murray 2222
Niall Murray
array(32) { [0]=> int(19817) [1]=> int(19818) [2]=> int(19814) [3]=> int(19813) [4]=> int(19750) [5]=> int(19744) [6]=> int(17607) [7]=> int(17584) [8]=> int(17544) [9]=> int(17420) [10]=> int(17405) [11]=> int(17401) [12]=> int(17393) [13]=> int(17394) [14]=> int(17358) [15]=> int(17277) [16]=> int(17219) [17]=> int(17148) [18]=> int(17120) [19]=> int(17100) [20]=> int(17101) [21]=> int(16995) [22]=> int(16994) [23]=> int(16912) [24]=> int(16913) [25]=> int(16904) [26]=> int(16149) [27]=> int(16150) [28]=> int(16049) [29]=> int(15993) [30]=> int(15960) [31]=> int(15890) }

Nicola Palladino 19379
Nicola Palladino
array(0) { }

Nicole Baker 2212
Nicole Baker
array(0) { }

Nishtha Jain 10131
Nishtha Jain
array(5) { [0]=> int(19827) [1]=> int(19707) [2]=> int(17472) [3]=> int(16158) [4]=> int(16134) }

Olivia Waters 8861
Olivia Waters
array(0) { }

Orla Hardiman 9093
Orla Hardiman
array(3) { [0]=> int(19795) [1]=> int(17110) [2]=> int(16140) }

Owen Conlan 2241
Owen Conlan
array(68) { [0]=> int(19811) [1]=> int(19690) [2]=> int(17650) [3]=> int(17548) [4]=> int(17518) [5]=> int(17512) [6]=> int(17460) [7]=> int(17444) [8]=> int(17407) [9]=> int(17404) [10]=> int(17372) [11]=> int(17284) [12]=> int(17285) [13]=> int(17286) [14]=> int(17283) [15]=> int(17209) [16]=> int(17207) [17]=> int(17208) [18]=> int(17102) [19]=> int(17052) [20]=> int(17005) [21]=> int(16988) [22]=> int(16921) [23]=> int(16923) [24]=> int(16831) [25]=> int(16821) [26]=> int(16815) [27]=> int(16798) [28]=> int(16752) [29]=> int(16660) [30]=> int(16658) [31]=> int(16584) [32]=> int(16581) [33]=> int(16582) [34]=> int(16583) [35]=> int(16580) [36]=> int(16576) [37]=> int(16577) [38]=> int(16578) [39]=> int(16579) [40]=> int(16564) [41]=> int(16456) [42]=> int(16422) [43]=> int(16423) [44]=> int(16333) [45]=> int(16305) [46]=> int(16308) [47]=> int(16303) [48]=> int(16304) [49]=> int(16245) [50]=> int(16246) [51]=> int(16244) [52]=> int(16206) [53]=> int(16202) [54]=> int(16203) [55]=> int(16205) [56]=> int(16178) [57]=> int(16158) [58]=> int(16134) [59]=> int(16002) [60]=> int(15908) [61]=> int(15900) [62]=> int(15894) [63]=> int(15802) [64]=> int(15776) [65]=> int(15765) [66]=> int(15744) [67]=> int(15701) }

P.J. Wall 2140
P.J. Wall
array(5) { [0]=> int(17423) [1]=> int(17415) [2]=> int(17384) [3]=> int(17304) [4]=> int(16981) }

Pallavi Jain 18672
Pallavi Jain
array(2) { [0]=> int(17501) [1]=> int(17342) }

Pamela Hussey 10453
Pamela Hussey
array(15) { [0]=> int(19703) [1]=> int(17754) [2]=> int(17755) [3]=> int(17719) [4]=> int(17722) [5]=> int(17717) [6]=> int(17712) [7]=> int(17713) [8]=> int(17700) [9]=> int(17697) [10]=> int(17107) [11]=> int(17087) [12]=> int(15952) [13]=> int(15953) [14]=> int(15951) }

Paola Peña 10471
Paola Peña
array(0) { }

Parbani Chaudhury 19125
Parbani Chaudhury
array(0) { }

Pat Treusch 19430
Pat Treusch
array(0) { }

Patricia Buffini 2228
Patricia Buffini
array(1) { [0]=> int(17456) }

Patrick Cormac English 9949
Patrick Cormac English
array(0) { }

Paul Kielty 20074
Paul Kielty
array(0) { }

Paul Ryan 2218
Paul Ryan
array(10) { [0]=> int(19735) [1]=> int(19730) [2]=> int(17471) [3]=> int(17447) [4]=> int(17434) [5]=> int(17381) [6]=> int(17338) [7]=> int(17335) [8]=> int(17263) [9]=> int(17114) }

Paulo Henrique Figueiredo Soncini 2177
Paulo Henrique Figueiredo Soncini
array(0) { }

Peru Bhardwaj 10111
Peru Bhardwaj
array(5) { [0]=> int(17515) [1]=> int(17413) [2]=> int(17327) [3]=> int(17151) [4]=> int(16667) }

Peter Bede 11515
Peter Bede
array(1) { [0]=> int(16140) }

Peter Corcoran 10351
Peter Corcoran
array(8) { [0]=> int(19718) [1]=> int(19719) [2]=> int(19682) [3]=> int(17218) [4]=> int(17216) [5]=> int(16138) [6]=> int(16139) [7]=> int(16124) }

Peter Crooks 8921
Peter Crooks
array(6) { [0]=> int(19746) [1]=> int(19732) [2]=> int(17407) [3]=> int(16157) [4]=> int(16122) [5]=> int(16041) }

Pintu Lohar 2879
Pintu Lohar
array(18) { [0]=> int(19819) [1]=> int(19793) [2]=> int(19736) [3]=> int(17517) [4]=> int(17484) [5]=> int(17245) [6]=> int(17238) [7]=> int(17031) [8]=> int(16891) [9]=> int(16655) [10]=> int(16654) [11]=> int(16605) [12]=> int(16600) [13]=> int(16462) [14]=> int(16355) [15]=> int(16314) [16]=> int(15686) [17]=> int(15659) }

Prajwal Eachempati 15516
Prajwal Eachempati
array(0) { }

Pranav Srivastava 17766
Pranav Srivastava
array(0) { }

Praveen Acharya 18680
Praveen Acharya
array(0) { }

Praveen Joshi 2163
Praveen Joshi
array(3) { [0]=> int(17525) [1]=> int(17016) [2]=> int(16890) }

Pritish Patel 18539
Pritish Patel
array(0) { }

Priyansh Jalan 19130
Priyansh Jalan
array(0) { }

Procheta Sen 2223
Procheta Sen
array(7) { [0]=> int(17300) [1]=> int(17295) [2]=> int(16910) [3]=> int(16801) [4]=> int(16802) [5]=> int(16758) [6]=> int(16401) }

Qian Xiao 19377
Qian Xiao
array(0) { }

Rachel McDonnell 2174
Rachel McDonnell
array(51) { [0]=> int(19780) [1]=> int(19770) [2]=> int(19771) [3]=> int(19772) [4]=> int(19740) [5]=> int(19725) [6]=> int(17710) [7]=> int(17499) [8]=> int(17490) [9]=> int(17485) [10]=> int(17477) [11]=> int(17478) [12]=> int(17457) [13]=> int(17451) [14]=> int(17425) [15]=> int(17264) [16]=> int(17265) [17]=> int(17210) [18]=> int(17211) [19]=> int(17171) [20]=> int(17002) [21]=> int(17003) [22]=> int(17000) [23]=> int(17001) [24]=> int(16970) [25]=> int(16856) [26]=> int(16844) [27]=> int(16803) [28]=> int(16753) [29]=> int(16533) [30]=> int(16527) [31]=> int(16528) [32]=> int(16525) [33]=> int(16372) [34]=> int(16290) [35]=> int(16263) [36]=> int(16264) [37]=> int(16139) [38]=> int(16142) [39]=> int(16116) [40]=> int(16096) [41]=> int(16097) [42]=> int(16024) [43]=> int(16015) [44]=> int(15911) [45]=> int(15787) [46]=> int(15724) [47]=> int(15725) [48]=> int(15624) [49]=> int(15625) [50]=> int(15626) }

Rahul Agrahari 2172
Rahul Agrahari
array(3) { [0]=> int(19700) [1]=> int(17214) [2]=> int(17215) }

Rameez Qureshi 15514
Rameez Qureshi
array(0) { }

Ramisa G.Hamed 2208
Ramisa G.Hamed
array(0) { }

Ray Walshe 10355
Ray Walshe
array(7) { [0]=> int(17723) [1]=> int(17702) [2]=> int(17422) [3]=> int(17365) [4]=> int(16145) [5]=> int(16101) [6]=> int(16000) }

Richard Greene 10755
Richard Greene
array(0) { }

Rob Brennan 2130
Rob Brennan
array(79) { [0]=> int(19831) [1]=> int(19819) [2]=> int(19769) [3]=> int(19766) [4]=> int(19765) [5]=> int(19735) [6]=> int(19730) [7]=> int(19712) [8]=> int(19711) [9]=> int(17631) [10]=> int(17570) [11]=> int(17535) [12]=> int(17532) [13]=> int(17517) [14]=> int(17509) [15]=> int(17484) [16]=> int(17471) [17]=> int(17462) [18]=> int(17447) [19]=> int(17433) [20]=> int(17434) [21]=> int(17421) [22]=> int(17415) [23]=> int(17408) [24]=> int(17402) [25]=> int(17385) [26]=> int(17381) [27]=> int(17384) [28]=> int(17363) [29]=> int(17338) [30]=> int(17335) [31]=> int(17329) [32]=> int(17314) [33]=> int(17273) [34]=> int(17263) [35]=> int(17244) [36]=> int(17239) [37]=> int(17234) [38]=> int(17152) [39]=> int(17114) [40]=> int(17103) [41]=> int(17017) [42]=> int(17008) [43]=> int(16982) [44]=> int(16978) [45]=> int(16933) [46]=> int(16882) [47]=> int(16869) [48]=> int(16845) [49]=> int(16799) [50]=> int(16793) [51]=> int(16790) [52]=> int(16786) [53]=> int(16685) [54]=> int(16686) [55]=> int(16687) [56]=> int(16670) [57]=> int(16663) [58]=> int(16664) [59]=> int(16619) [60]=> int(16530) [61]=> int(16474) [62]=> int(16374) [63]=> int(16376) [64]=> int(16346) [65]=> int(16297) [66]=> int(16298) [67]=> int(16299) [68]=> int(16186) [69]=> int(16187) [70]=> int(16117) [71]=> int(15839) [72]=> int(15772) [73]=> int(15706) [74]=> int(15707) [75]=> int(15644) [76]=> int(15627) [77]=> int(15617) [78]=> int(15615) }

Robert Ross 2161
Robert Ross
array(24) { [0]=> int(19812) [1]=> int(17545) [2]=> int(17488) [3]=> int(17469) [4]=> int(17461) [5]=> int(17351) [6]=> int(17290) [7]=> int(17276) [8]=> int(17259) [9]=> int(17115) [10]=> int(17106) [11]=> int(16832) [12]=> int(16774) [13]=> int(16747) [14]=> int(16735) [15]=> int(16683) [16]=> int(16630) [17]=> int(16629) [18]=> int(16518) [19]=> int(16512) [20]=> int(16513) [21]=> int(16328) [22]=> int(16130) [23]=> int(16063) }

Rolando Hanlon 2196
Rolando Hanlon
array(2) { [0]=> int(17537) [1]=> int(17356) }

Rozenn Dahyot 9091
Rozenn Dahyot
array(41) { [0]=> int(19800) [1]=> int(19796) [2]=> int(19794) [3]=> int(19728) [4]=> int(17530) [5]=> int(17523) [6]=> int(17345) [7]=> int(17288) [8]=> int(17289) [9]=> int(17287) [10]=> int(17281) [11]=> int(17282) [12]=> int(17264) [13]=> int(17210) [14]=> int(17191) [15]=> int(16975) [16]=> int(16977) [17]=> int(16972) [18]=> int(16973) [19]=> int(16974) [20]=> int(16967) [21]=> int(16840) [22]=> int(16838) [23]=> int(16833) [24]=> int(16834) [25]=> int(16835) [26]=> int(16640) [27]=> int(16637) [28]=> int(16638) [29]=> int(16639) [30]=> int(16487) [31]=> int(16395) [32]=> int(16100) [33]=> int(16045) [34]=> int(15895) [35]=> int(15891) [36]=> int(15760) [37]=> int(15761) [38]=> int(15708) [39]=> int(15664) [40]=> int(15665) }

Rudali Huidrom 18660
Rudali Huidrom
array(0) { }

Sabina Brennan 9259
Sabina Brennan
array(5) { [0]=> int(17743) [1]=> int(15818) [2]=> int(15778) [3]=> int(15781) [4]=> int(15777) }

Sam O'Connor Russell 18523
Sam O'Connor Russell
array(0) { }

Sara Carta 19071
Sara Carta
array(0) { }

Séamus Lankford 2185
Séamus Lankford
array(7) { [0]=> int(19824) [1]=> int(19749) [2]=> int(17541) [3]=> int(17497) [4]=> int(17330) [5]=> int(17326) [6]=> int(17313) }

Seán Healy 11267
Seán Healy
array(0) { }

Sébastien Le Maguer 2205
Sébastien Le Maguer
array(5) { [0]=> int(17529) [1]=> int(17498) [2]=> int(17257) [3]=> int(17126) [4]=> int(16911) }

Senja Trinh 2229
Senja Trinh
array(0) { }

Sepideh Hooshafza 10537
Sepideh Hooshafza
array(1) { [0]=> int(19710) }

Shahad Nagoor 20003
Shahad Nagoor
array(0) { }

Sharon Farrell 20179
Sharon Farrell
array(0) { }

Sheila Castilho 2131
Sheila Castilho
array(37) { [0]=> int(19829) [1]=> int(19792) [2]=> int(19790) [3]=> int(17737) [4]=> int(17638) [5]=> int(17636) [6]=> int(17637) [7]=> int(17539) [8]=> int(17446) [9]=> int(17435) [10]=> int(17388) [11]=> int(17378) [12]=> int(17134) [13]=> int(17099) [14]=> int(17061) [15]=> int(17055) [16]=> int(17043) [17]=> int(17039) [18]=> int(16846) [19]=> int(16761) [20]=> int(16711) [21]=> int(16712) [22]=> int(16650) [23]=> int(16538) [24]=> int(16465) [25]=> int(16466) [26]=> int(16462) [27]=> int(16300) [28]=> int(16165) [29]=> int(16040) [30]=> int(15858) [31]=> int(15827) [32]=> int(15799) [33]=> int(15768) [34]=> int(15688) [35]=> int(15682) [36]=> int(15666) }

Sheresh Zahoor 19047
Sheresh Zahoor
array(0) { }

Shubhanker Banerjee 10467
Shubhanker Banerjee
array(0) { }

Simon Mille 19982
Simon Mille
array(4) { [0]=> int(19786) [1]=> int(17419) [2]=> int(17030) [3]=> int(16763) }

Simon Paul Wilson 10353
Simon Paul Wilson
array(0) { }

Sinead Gorham 3560
Sinead Gorham
array(0) { }

Sinead Madden 8924
Sinead Madden
array(0) { }

Sneha Rautmare 15510
Sneha Rautmare
array(0) { }

Somayeh Jafaritazehjani 2872
Somayeh Jafaritazehjani
array(2) { [0]=> int(17528) [1]=> int(17252) }

Soumaya Sabry 18664
Soumaya Sabry
array(0) { }

Soumyabrata Dev 2126
Soumyabrata Dev
array(35) { [0]=> int(19767) [1]=> int(19751) [2]=> int(19745) [3]=> int(19734) [4]=> int(19717) [5]=> int(19707) [6]=> int(19704) [7]=> int(19691) [8]=> int(17508) [9]=> int(17431) [10]=> int(17417) [11]=> int(17418) [12]=> int(17368) [13]=> int(17343) [14]=> int(17302) [15]=> int(17303) [16]=> int(17214) [17]=> int(17215) [18]=> int(17090) [19]=> int(17065) [20]=> int(17064) [21]=> int(16999) [22]=> int(16997) [23]=> int(16993) [24]=> int(16966) [25]=> int(16962) [26]=> int(16963) [27]=> int(16861) [28]=> int(16862) [29]=> int(16642) [30]=> int(16127) [31]=> int(16103) [32]=> int(15963) [33]=> int(15906) [34]=> int(15907) }

Subhashis Das 2138
Subhashis Das
array(2) { [0]=> int(17719) [1]=> int(17700) }

Susan Mc Keever 10129
Susan Mc Keever
array(0) { }

Syahril Siregar 18751
Syahril Siregar
array(0) { }

Tan Tan Mai 2154
Tan Tan Mai
array(0) { }

Teresa Lynn 2123
Teresa Lynn
array(21) { [0]=> int(19823) [1]=> int(19799) [2]=> int(17305) [3]=> int(17155) [4]=> int(17096) [5]=> int(17099) [6]=> int(17070) [7]=> int(17033) [8]=> int(16717) [9]=> int(16649) [10]=> int(16520) [11]=> int(16480) [12]=> int(16450) [13]=> int(16446) [14]=> int(16447) [15]=> int(16359) [16]=> int(16344) [17]=> int(16345) [18]=> int(16343) [19]=> int(16215) [20]=> int(15924) }

Theo Little 2173
Theo Little
array(0) { }

Thomas Chadefaux 19437
Thomas Chadefaux
array(1) { [0]=> int(19705) }

Tijana Milosevic 2226
Tijana Milosevic
array(1) { [0]=> int(16056) }

Tochukwu Ikwunne 2127
Tochukwu Ikwunne
array(4) { [0]=> int(19687) [1]=> int(17479) [2]=> int(17386) [3]=> int(17304) }

VAN-TU NINH 2880
VAN-TU NINH
array(16) { [0]=> int(19815) [1]=> int(19808) [2]=> int(19803) [3]=> int(19761) [4]=> int(19762) [5]=> int(17494) [6]=> int(17495) [7]=> int(17279) [8]=> int(17181) [9]=> int(17182) [10]=> int(17175) [11]=> int(17083) [12]=> int(17084) [13]=> int(17081) [14]=> int(16955) [15]=> int(16948) }

Vasudevan Nedumpozhimana 2199
Vasudevan Nedumpozhimana
array(6) { [0]=> int(19720) [1]=> int(17465) [2]=> int(17324) [3]=> int(17065) [4]=> int(17064) [5]=> int(16076) }

Vincent Emeakaroha 19077
Vincent Emeakaroha
array(0) { }

Vincent Wade 2188
Vincent Wade
array(37) { [0]=> int(19795) [1]=> int(19701) [2]=> int(17455) [3]=> int(17297) [4]=> int(17286) [5]=> int(17145) [6]=> int(17122) [7]=> int(17110) [8]=> int(17105) [9]=> int(17098) [10]=> int(17056) [11]=> int(16920) [12]=> int(16922) [13]=> int(16903) [14]=> int(16877) [15]=> int(16797) [16]=> int(16795) [17]=> int(16748) [18]=> int(16749) [19]=> int(16720) [20]=> int(16679) [21]=> int(16568) [22]=> int(16563) [23]=> int(16510) [24]=> int(16503) [25]=> int(16504) [26]=> int(16505) [27]=> int(16331) [28]=> int(16303) [29]=> int(16246) [30]=> int(16237) [31]=> int(16180) [32]=> int(15991) [33]=> int(15944) [34]=> int(15700) [35]=> int(15639) [36]=> int(15636) }

Vivek Nallur 8922
Vivek Nallur
array(0) { }

Vladimir Krylov 2143
Vladimir Krylov
array(8) { [0]=> int(17520) [1]=> int(16972) [2]=> int(16974) [3]=> int(16840) [4]=> int(16838) [5]=> int(16833) [6]=> int(16834) [7]=> int(15760) }

Vuong M. Ngo 2132
Vuong M. Ngo
array(0) { }

Wandri Jooste 2881
Wandri Jooste
array(4) { [0]=> int(19706) [1]=> int(17242) [2]=> int(16174) [3]=> int(16170) }

WEI LI 2179
WEI LI
array(5) { [0]=> int(17296) [1]=> int(16521) [2]=> int(16431) [3]=> int(16407) [4]=> int(16200) }

Yalemisew Abgaz 17771
Yalemisew Abgaz
array(17) { [0]=> int(17593) [1]=> int(17244) [2]=> int(17205) [3]=> int(17203) [4]=> int(17204) [5]=> int(17158) [6]=> int(17159) [7]=> int(17103) [8]=> int(17053) [9]=> int(17022) [10]=> int(16982) [11]=> int(16971) [12]=> int(16780) [13]=> int(16710) [14]=> int(16709) [15]=> int(16602) [16]=> int(15830) }

Yiagmour Dogay 20091
Yiagmour Dogay
array(0) { }

Ylva Ferstl 2153
Ylva Ferstl
array(12) { [0]=> int(19770) [1]=> int(17485) [2]=> int(17478) [3]=> int(17457) [4]=> int(17265) [5]=> int(17001) [6]=> int(16856) [7]=> int(16844) [8]=> int(16525) [9]=> int(16116) [10]=> int(16024) [11]=> int(15725) }

Yvette Graham 2119
Yvette Graham
array(39) { [0]=> int(19788) [1]=> int(19782) [2]=> int(17606) [3]=> int(17598) [4]=> int(17594) [5]=> int(17543) [6]=> int(17480) [7]=> int(17466) [8]=> int(17258) [9]=> int(17253) [10]=> int(17254) [11]=> int(17199) [12]=> int(17113) [13]=> int(17030) [14]=> int(16899) [15]=> int(16783) [16]=> int(16777) [17]=> int(16778) [18]=> int(16763) [19]=> int(16694) [20]=> int(16625) [21]=> int(16591) [22]=> int(16585) [23]=> int(16543) [24]=> int(16544) [25]=> int(16477) [26]=> int(16370) [27]=> int(16356) [28]=> int(16357) [29]=> int(16359) [30]=> int(16345) [31]=> int(16342) [32]=> int(16343) [33]=> int(16322) [34]=> int(16234) [35]=> int(16183) [36]=> int(16179) [37]=> int(15797) [38]=> int(15650) }

Zsolt Kardkovacs 18749
Zsolt Kardkovacs
array(0) { }