Location: DCU
Level: Research Engineer

CLOSED

Post duration

Fixed Term 11 months (extendable, possibly part-time)

Background

The ADAPT Centre is Ireland’s global centre of excellence for digital content technology. It combines the expertise of researchers at four universities (Trinity College Dublin, Dublin City University, University College Dublin, and Technical University Dublin) with that of its industry partners to produce ground-breaking digital content innovations.

ADAPT brings together more than 220 researchers who collectively have won more than €100m in funding and have a strong track record of transferring world-leading research and innovations to more than 140 companies. With €50M in research funding from Science Foundation Ireland and industry, ADAPT is seeking talented individuals to join its growing research team. Our research and technologies will continue to help businesses in all sectors and drive back the frontiers of future Web engagement.

ADAPT’s Irish Language Technology team wishes to recruit a Research Engineer on a fixed term contract to work on the EU funded PRINCIPLE (Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering) project, the focus of which is to improve translation technology for public administration across Europe. As part of this project, which is coordinated by Professor Andy Way at the ADAPT Centre, Dublin City University, the particular focus of the ADAPT Centre’s work is the improvement of translation technology for the Irish language, particularly in the domain of eJustice. The work of the Research Engineer is primarily focused on locating, analysing and preprocessing public administration data in order to create pipelines to produce Machine Translation (MT) systems.

The candidate should have strong programming skills. Scripting skills are particularly desirable e.g. Python, Perl, Java. Experience in a relevant area of Natural Language Processing (NLP) would be a distinct advantage. Reporting to the Principal Investigator, the successful candidate will work alongside a diverse team and will have exposure to all aspects of project lifecycle from requirements analysis to design, code, test and face-to-face demonstrations with a variety of partners and stakeholders.

It is envisaged that this post will preferably commence on 1st February 2020, but the starting date is flexible.

Principal Duties and Responsibilities

This is an excellent opportunity for those with both an interest and enthusiasm for improving translation technology for the Irish language. The successful candidate will work within a small team and will be exposed to a wide range of NLP activities.

This will involve liaising closely with Irish government departments, public bodies and European Commission-funded organisations in order to locate, analyse and process language resources that can in turn improve translation services. These resources are linguistic in nature but will be processed and applied in digital applications.

As a university-based research centre, we also strongly support continuous professional development and education.

The Research Engineer will undertake duties and responsibilities as follows:

● Collaborate with PRINCIPLE project ‘early adopters’ in Ireland who create and manage Irish language documents to define requirements, troubleshoot issues and conduct demonstrations with the aim of locating and analysing relevant language resources

● Preprocess language data (including text extraction and conversion of file formats) in order to create data processing pipelines for MT development

● Regularly communicate with team members to ensure that they are kept up to date with the work that is done

● Document all work to ensure code and processes are easily understood by peers and can be maintained beyond the project’s lifetime

● Work within the PRINCIPLE team based in the ADAPT Centre to ensure project deadlines are met, contributing to reports and deliverables as required

● Liaise with technologists, academics and government officers from the project’s consortium members across four European countries where required (Croatia, Iceland, Ireland and Norway)

Qualifications

Candidates appointed to this role must have a primary degree or (ideally) a postgraduate qualification in Computer Science or a related discipline. A degree in Linguistics would be considered if the candidate has sufficient programming skills.

Knowledge and Experience

Essential:

 • Excellent knowledge of scripting languages: Python, Bash
 • Solid understanding of markup languages and data structures (e.g. XML)
 • Experience with data analysis
 • Excellent data management skills

Desirable:

 • Written and oral proficiency in English and Irish
 • Experience with translation technologies
 • Comprehensive understanding of Machine Translation
 • Experience with NLP

Skills & Competencies:

 • Proven ability to prioritise workload and work to agreed deadlines
 • Flexible and adaptable in responding to stakeholder needs
 • Excellent problem-solving abilities
 • Strong team player who is able to take responsibility to contribute to the overall success of the team
 • Excellent organizational skills, with the ability to coordinate and progress the tasks associated with own initiative
 • Ability to provide training or advice to data holders (in Irish and/or English)

Competencies required for this post are:

 • Knowledge of the Organisation/Sector: Knowledge of the translation technology industry and public administration an advantage.
 • Communication: Communicates in a clear manner and actively listens and engages to gain understanding. Uses a variety of communication methods in a professional way and appropriate to the audience. Strong interpersonal skills are also vital for this role.
 • Personal Effectiveness/Excellence: Continuously strives to learn about how and why things are done, and how the role impacts on the project. Is effective in planning and managing their workload.
 • Team Player: Works well with others in a supportive manner in sharing tasks and information. Shows respect for the contribution of others.

Closing date: 10th January, 2020

Salary scale: *€40,217 - €47,212

*Appointment will be commensurate with qualifications and experience

Application Procedure

Completed application forms should be submitted by email to Jane Dunne jane.dunne@adaptcentre.ie. Please include the ADAPT Position Title in all email communications.

..//..

Tréimhse

Conradh ar théarma seasta 11 mhí (ach seans é a leathnú, b’fhéidir go párt aimseartha)

Cúlra

Is ionad barr feabhais domhanda é Ionad ADAPT do theicneolaíocht an ábhair dhigitigh. Nascann sé saineolas na dtaighdeoirí i gceithre cinn d’ollscoileanna (Coláiste na Tríonóide, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath) le saineolas a gcomhpháirtithe sa tionsclaíocht chun teacht ar nuálaíochtaí ceannródaíocha san ábhar digiteach.

Cruinníonn ADAPT níos mó ná 220 taighdeoir le chéile a bhfuil níos mó ná €100m gnóthaithe acu, agus a bhfuil dea-theist láidir acu taighde agus nuálaíochtaí úrscothach domhanda a aistriú go dtí níos mó ná 140 comhlacht. Le maoiniú nua do thaighde de €50m ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann agus ón tionscal, tá ADAPT ag lorg daoine aonair a bhfuil mianach iontu le páirt a ghlacadh ar an bhfoireann seo aige atá ag dul i méid. Leanfaidh ár gcuid taighde agus ár dteicneolaíochtaí ar aghaidh ag cabhrú le gnóthaí i ngach earnáil agus ag feabhsú todhchaí na cumarsáide ar líne.

Tá sé ar intinn againn anois Innealtóir Taighde a earcú ar chonradh ar théarma seasta chun obair a dhéanamh ar an dtionscadal PRINCIPLE (Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering), atá maoinithe ag an Aontas Eorapach agus a bhfuil sé mar aidhm aige teicneolaíocht an aistriúcháin a fheabhsú le haghaidh an riaracháin phoiblí ar fud na hEorpa. Mar chuid den tionscadal seo, atá faoi stiúir ag an Ollamh Andy Way san Ionad ADAPT, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, is í príomhchúram Ionad ADAPT teicneolaíocht an aistriúcháin a fheabhsú don Ghaeilge, go mór mhór i bhfearann an eJustice. Is í príomhobair an Innealtóir Taighde a bheith ag aimsiú, ag déanamh anailíse ar agus ag réamh-phroiseáil sonraí ón riarachán poiblí chun córas Aistriúchán Uathoibríoch a chruthú.

Bá chóir go mbeadh scileanna ríomhchláraithe láidire ag an iarratasóir. Go háirithe, tá scileanna scriptithe inmhianaithe, le leithéidí Python, Perl, Java,. Ba bhuntáiste don iarratasóir chomh maith taithí i réim Próiseáil Teanga Nádúrtha (Natural Language Processing (NLP)). Agus é nó í ag tuairisciú don Phríomh-Thaighdeoir, beidh an t-iarratasóir ag obair in éineacht le foireann leathan ar an tionscadal ó thús deireadh, idir anailís ar na riachtanaisí, dearadh, códúchán, tástálacha agus taispeántaisí do pháirtnéirí agus geallsealbhóirí éagsúla.

Táthar ag súil go dtosóidh an post seo ar an 1ú Feabhra 2020, ach tá solúbthacht ag baint leis an dáta tosaithe.

Príomhdhualgais agus Príomhfhreagrachtaí

Is deis den chéad scoth é seo dóibh siúd a bhfuil an spéis agus an díograis acu teicneolaíocht aistriúchán na Gaeilge a fheabhsú. Beidh an t-iarratasóir ag obair taobh istigh de ghrúpa beag agus cuirfidh siad eolas ar réimse leathan gníomhaíochtaí NLP.

Beidh dlúthchaidreamh le ranna rialtais na hÉireann, le comhlachtaí poiblí agus le heagraíochtaí a fhaigheann maoiniú ón gCoimisiún Eorpach i gceist leis seo d’fhonn cuidiú le hacmhainní teanga a bhailiú, a ullmhú agus a chomhroinnt, lena bhféadfaí seirbhísí teanga a fheabhsú in am trátha. Is acmhainní teangeolaíocha iad seo ach beifear á bpróiseáil agus á gcur chun feidhme i bhfeidhmchláir dhigiteacha.

Mar ionad taighde atá lonnaithe in ollscoil, tacaímid go láidir chomh maith le forbairt agus oideachas gairmiúil leanúnach.

Tabharfaidh an t-Innealtóir Taighde faoi na dualgais agus na freagrachtaí seo a leanas:

 • Comhoibriú le geallsealbhóirí luatha an tionscadail PRINCIPLE in Éirinn, a chruthaíonn agus a lámhseálann cáipéisí Gaeilge chun na riachtanais a leagan amach, fadhbanna a réiteach agus taispeántais a eagrú, chun go bhféadfaí acmhainní teanga ábhartha a aimsiú agus a chur faoi anailís.
 • Réamhphróiseáil na n-acmhainní teanga (téacs a bhaint amach astu agus formáidí na gcomhad a thiontú) chun na hacmhainní cuí a bhailiú as ar féidir Aistriúchán Uathoibríoch a fhorbairt.
 • Cumarsáid rialta a dhéanamh leis an bhfoireann ar fad go mbeidh a fhios ag gach duine cén obair atá ar siúl.
 • Cur síos ar an obair de réir a chéile chun go dtuigfeadh gach comhlghleacaí an cód agus na próiséis go h-éasca, le linn an tionscadail agus ag a dheireadh.
 • Comhoibriú leis an bhfoireann ar fad lena chinntiú go mbainfear spriocdhátaí an tionscadail amach, ag cur le turascálacha agus le táirgí insoláthartha an tionscadail.
 • Idirchaidreamh a dhéanamh le teicneolaithe, le hacadóirí agus le hoifigigh rialtais ó chomhaltaí cuibhreannais an tionscadail thar cheithre thír Eorpacha (Éire, An Iorua, An Íoslainn agus An Chróit)

Cáilíochtaí

Ba chóir go mbeadh bunchéim ag an sealbhóir poist nó, go hídéalach, cáilíocht iarchéimithe i Ríomheolaíocht nó ábhar eile sa réim chéanna. Thabharfaí bunchéim Teangeolaíochta san áireamh dá mbeadh scileanna ríomhchláraithe láidire ag an iarratasóir.

Scileanna agus inniúlachtaí:

 • Taithí cruthnaithe maidir le hualach oibre éagsúil a bhainistiú agus spriocanna a bhaint amach
 • A bheith solúbtha agus ildánach i mbun freagairt a dhéanamh ar riachtanais na ngeallsealbhóirí
 • Inniúlachtaí réitithe fadhbanna den chéad scoth
 • Imreoir láidir foirne a mbeidh in ann a bheith freagrach as páirt a ghlacadh i rath foriomlán na foirne
 • Scileanna eagraíochtúla den chéad scoth, leis an gcumas na tascanna a eascraíonn as a stuaim féin
 • Cumas oiliúint nó comhairle a sholáthar do shealbhóirí sonraí (i nGaeilge nó i mBéarla)

Is iad seo a leanas na hinniúlachtaí atá ag teastáil don phost seo:

 • Eolas ar an Eagraíocht/ar an Earnáil: Tá eolas ar an earnáil teicneolaíocht aistriúcháin agus an riarachán poiblí mar bhuntáiste
 • Cumarsáid: In ann cumarsáid a dhéanamh ar mhodh soiléir agus le cumas éisteachta agus rannpháirtíochta go gníomhach a dhéanamh d’fhonn tuiscint a bhaint amach. A bhaineann úsáid as éagsúlacht modhanna cumarsáide ar shlí ghairmiúil atá oiriúnach don lucht éisteachta. Tá scileanna idirphearsanta láidre ina chuid bunúsach freisin don ról seo.
 • Éifeachtacht/Barr Feabhais Pearsanta: A dhéanann iarracht foghlama de shíor maidir leis an gcaoi agus leis an gcúis a ndéantar nithe amhlaidh, agus cén tionchar atá ag an ról ar an tionscadal. Tá an duine éifeachtach agus é nó í i mbun a ualach oibre nó a hualach oibre a phleanáil agus a bhainistiú.
 • Imreoir Foirne: Oibríonn an duine seo go maith le daoine eile ar mhodh tacúil le linn dó nó di tascanna agus faisnéis a chomhroinnt. Taispeánann an duine seo meas ar an méid a dhéanann daoine eile.

Spriocdháta: 10ú Eanáir, 2020

Scála tuarastail: *€40,217 - €47,212

*Beidh an ceapachán ar chóimhéid le cáilíochtaí agus taithí. D’fhéadfaí an post a bheith lánaimseartha.

Nós Imeachta Iarratais

Ba chóir iarratais a chur isteach le ríomhphost chuig jane.dunne@adaptcentre.ie. Luaigh go soiléir le do thoil cén post a bhfuil tú ag cur isteach air.